MAP

Partneři

Strana - 1

Zobrazit po: 8 - 16 - 24 -
32

12. 12. 2013

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 je již zveřejněna. 

Příjem žádostí:  2. 12. 2013 – 17. 2. 2014 

Žadatelé:  Obce do 3000 obyvatel  včetně 

Tituly: 

1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku – obce - vítězové stuh a první až třetí místo celostátním kole 
2. Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci – 70 % dotace , 50 000 až 400 000 Kč dotace – obnova venkovské zástavby a občanské vybavenosti s výjimkou bytové zástavby, úpravy veřejných prostranství,  zařízení pro volnočasové aktivity. 
3.  Podpora spolupráce obcí na venkově – 70% do 200 000 Kč prezentace úspěšných projektů, výměna zkušeností, odborné vzdělávání zástupců obcí 
4. Podpora obnovy drobných sakrálních staveb – 70 % od 50 000 do 400 000 Kč dotace – obnova drobných sakrálních staveb v majetku obce, které nejsou kulturní památkou.

05. 12. 2012

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 29. listopadu další ročník podprogramu Podpora obnovy a rozvoje  venkova pro rok 2013 (PORV MMR 2013). Jeho cílem je formou dotace dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Žadateli mohou být obce do 3 000 obyvatel či svazky obcí.

Vyhlášeny jsou tyto 3 dotační tituly:

- Podpora vítězů soutěže Vesnice roku,

- Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci,

- Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova.

Příjem žádostí o dotaci bude zahájen 17. prosince 2012 a ukončen 15. února 2013. Žádost bude zpřístupněna na webové adrese : http://www3.mmr.cz/zad.

12. 09. 2012

MAS - Partnerství Moštěnka nabízí pomoc nepodpořeným, nebo nově vznikajícím místním akčním skupinám. Ministerstvo zemědělství nyní vyhlásilo nový program na osvojování schopností MAS v rámci opatření Programu rozvoje venkova III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění.

Seminář na MZe se uskuteční 4. prosince 2012. Příjem žádostí je od 6. do 12. února 2013 v rámci 18. kola na CP SZIF.

Můžete si stáhnout výzvu a pravidla PRV III.4.1.

29. 09. 2011

MInisterstvo zemědělství vyhlásilo 14. kolo Programu rozvoje venkova. Rozděleny budou přibližně 4,3 mld. Kč na investice v lesích, pozemkové úpravy, poradenství, nezemědělské podnikatelské činnosti, projekty obnovy vesnic a občanskou vybavenost či na metodu Leader. Dochází k výraznému omezení rozsahu výdajů v rámci Obnovy a rozvoje vesnic a Občanských vybavení a služeb. Příjem žádostí bude probíhat v termínu 25. 10. 2011 - 7. 11. 2011 do 16:30 hodin na příslušných RO SZIF.

Více informací po rozkliknutí a v přílohách.

05. 09. 2011

Celostátní síť pro venkov v Olomouckém kraji ve spolupráci s Olomouckým krajem a Školou obnovy venkova Olomouckého kraje uspořádala dne 23. srpna 2011 na zámku v Náměšti na Hané seminář pro starostky a starosty obcí do 500 obyvatel. Na semináři byly prezentovány připravované změny v dlouho očekávaném opatření III.2.1 PRV Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. Zástupce ministerstva zemědělství paní Vlasáková v Náměšti na Hané informovala o zatím neoficiálních změnách (viz přiložené soubory pptx). Přiložena je i tabulka navržených preferenčních kritérií (viz přiložený soubor kriteria.docx).

20. 12. 2010

Program rozvoje venkova (PRV ČR), který úřaduje ministerstvo zemědělství prostřednictvím SZIF:

opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

- uzávěrka 12. kola příjmu žádostí je 28. února 2011

04. 01. 2011

Svazky obcí, které tvoří MAS - Partnerství Moštěnka, získaly v některých případech s její pomocí, dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, 1.3 - Omezování rizika povodní - 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby. Jde o celkem 4 podpořené projekty z 20. výzvy - dva projekty MR Moštěnka a projekty MR Holešovsko a MR Židelná. (Více informací po rozkliknutí a v příloze.)

20. 12. 2010

Uzávěrka je 21. února 2011.

 

Program obnovy a rozvoje venkova

 DT 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

 DT 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

 DT 3 – Podpora spolupráce na obnově a rozvoji venkova

 DT 4 – Podpora drobných sakrálních staveb v obci

 DT 5 – Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti

29. 05. 2010

V 10. kole PRV je vyhlášeno 5 opatření: Jsou mezi nimi také:

IV.2.1. Projekty spolupráce

III.1.3. Podpora cestovního ruchu.

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. června 2010.

20. 04. 2010

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2010 byl pro obce Moštěnky letos úspěšnější než v minulých letech. Ovšem zejména proto, že řada obcí své projekty oproti minulosti vůbec nepodávala. Uspělo celkem 5 z 8 obcí – Říkovice, Nahošovice, Bezuchov, Podolí a Lipová a také projekt „Technické zázemí MR Moštěnka“, který byl ve své kategorii na 1. místě z 25 žadatelů.

Tyto informace zveřejnil 20. dubna KÚOK jako podklad pro jednání zastupitelstva 30. dubna. (Více po rozkliknutí a v příloze.)

08. 04. 2010

V programu POV MMR 2010, jehož výsledky zveřejnilo ministerstvo pro místní rozvoj 8. dubna, uspělo celkem 13 projektů z našeho regionu MAS - Partnerství Moštěnka. Mezi podpořenými projekty je 6 akcí z Holešovska a 6 akcí z Moštěnky, přičemž podporu získal i společný projekt svazků obcí Holešovsko a Moštěnka "Předávání dobré praxe regionů Čechy - Morava". Společná výše získané dotace je 3,05 milionu korun. Více informací najdete uvnitř zprávy a v přiložených přílohách s barevným označením žadatelů z OK a ZK.

29. 03. 2010

Převis žadatelů do ROP Střední Morava z venkova je až osminásobný.

Do opatření 2.3.1. Fyzická revitalizace území (venkov) bylo předloženo 92 projektů za cca 705 milionů Kč. (K dispozici je 88 milionů.)

Do opatření 2.3.2. Sociální infrastruktura (venkov) bylo předloženo 179 projektů za 1,703 miliardy Kč. (K dispozici je 230 milionů.)

Tyto informace poskytl Úřad regionální rady pro ROP střední Morava.

29. 03. 2010

Monitorovací výbor EAFRD po zhodnocení čerpání III. osy rozhodl, že letos na podzim nebude pro obce vyhlašována III. osa. „Vzhledem k tomu, že v minulosti byla opatření III. osy přezávazkována a do konce plánovacího období v roce 2013 zbývá už jen o něco málo více než jedna roční alokace, rozhodl monitorovací výbor, že na podzim nevyhlásí výzvu pro obce, ale až v roce 2011,“ uvedl místopředseda SPOV Radan Večerka. Jedním z důvodů odkladu jsou komunální volby. Obce by se na ně měly připravit a nestresovat se žádostmi v PRV. (Zdroj: Z-SPOV 3/2010)

23. 03. 2010

V podprogramu na Podporu obnovy venkova (POV) Zlínského kraje 2010 uspěly 4 obce z MAS-PM: Rymice, Zahnašovice, Žalkovice a Racková.

(Tato informace vyplývá ze zápisu z jednání krajské rady ze dne 8. března 2010.)

18. 03. 2010

MMR vyhlásilo program na podporu hospodářsky slabých regionů. Mezi ně patří okres Přerov i okres Kroměříž. Žadateli mohou být pouze obce. Horní limit dotace je 5 milionů Kč (tj. 60% dotace). Uzávěrka je 20. dubna 2010.

04. 03. 2010

Ve velké konkurenci 8. kola Programu rozvoje venkova ve III. ose uspěli tři žadatelé z našeho regionu MAS-PM. Obec Věžky. Obec Lechotice. ŘKF Kurovice. Všem úspěšným žadatelům gratulujeme.

V 8. kole PRV uspěl také projekt Krajského sdružení NS MAS v Olomouckém kraji: Propojování místních akcí rozvoje venkova.

Více informací uvnitř zprávy a v příloze.

11. 02. 2010

MMR zveřejnilo seznam žadatelů do programu Podpora obnovy venkova 2010. Přehled zájemců je v příloze s barevným označením žadatelů z OK a ZK a regionu MAS-PM. Souhrnný požadavek je 199,358 mil. Kč. V programu by mělo být k dispozici 160 mil. Kč. Z regionu MAS-PM si žádá ve čtyřech dotačních titulech celkem 20 žadatelů (2/8/3/7).

01. 02. 2010

Svazky obcí z MAS - Partnerství Moštěnka podaly nové žádosti do programu Podpora obnovy venkova (POV) MMR 2010.

- Mikroregion Holešovsko: "Výměna dobré praxe regionů Čechy - Morava".

- Mikroregion Moštěnka: "Naučné stezky přírodou a historií v mikroregionu Moštěnka"

- Mikroregion Moštěnka: "Zpravodaj mikroregionu Moštěnka".

- MR Moštěnka a Záhoran jsou partnery projektu "Lipensko oživuje Záhoří".

- Kromě projektů svazků obcí pomohla SMARV s přípravou projektů asi desítce obcí z regionu a okolí.

27. 01. 2010

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila 18. výzvu k předkládání projektových žádostí. V prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova jsou otevřeny podoblasti podpory 2.3.1. Fyzická revitalizace území a 2.3.2 Sociální infrastruktura.

 

Více informací najdete na: http://www.rr-strednimorava.cz/folder/301/

21. 12. 2009

Předkládání žádostí od 16. 2. do 8. 3. 2009.

 

Otevřená opatření:  I.1.1 Modernizace zemědělských Beach Wedding Dresses podniků; I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců; II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů; III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy; III.1.2 Podpora zakládání Column Wedding Dresses podniků a jejich rozvoje

18. 12. 2009

Olomoucký kraj vyhlásil POV 2010. Uzávěrka příjmu žádostí je 26. 2. 2010.

Více informací a podklady v sekci "Dotační programy".

21. 12. 2009

POV OK 2010. Podrobnosti uvnitř zprávy.

17. 12. 2009

32 milionů korun v roce 2010 na opravy a rekonstrukce obecního majetku.

24. 11. 2009

Oblast podpory 3.2. Veřejná infrastruktura a služby ... uzávěrka 22. ledna 2010

23. 11. 2009

Přehled zaregistrovaných žádostí v 8. kole PRV (říjen 2009).

 

Více informací z původního zdroje zde:

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa3%2F1258960585515.pdf

12. 11. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj A Line Wedding Dresses vyhlásilo program Podpora obnovy venkova 2010. Uzávěrka je 1. 2. 2010. Podrobnosti Ball Gown Wedding Dresses v sekci "Dotační programy".

11. 11. 2009

Pozvánka na studijní cestu zástupců MR Holešovsko a MR Moštěnka do MAS Pohoda venkova.

Projekt "Moravské regiony rozvíjejí partnerství" je spolufinancován z POV MMR 2009.

Strana - 1